Kallelse till Extra Årsmöte

Hej alla medlemmar,

Styrelsen kallar härmed till föreningens extra årsmöte med anledning av ändringen av föreningens stadgar som föreslogs på ordinarie årsmöte den 16:e mars 2017.

Mötet kommer äga rum fredagen den 18 augusti kl 10.00 i våra lokaler på Salagatan 18 A.

Dagordning:

  1. Val av mötesordförande
  2. Val av mötessekreterare
  3. Val av justeringspersoner, tillika rösträknare
  4. Fastställande av dagordning
  5. Fastställande av röstlängd
  6. Årsmötets behöriga utlysande
  7. Behandling av erhållna förslag
  8. Övriga frågor (ej av ekonomisk natur)
  9. Avslutande av möte

Välkomna!

 

Vänliga hälsningar,

Styrelsen

 

(med reservation för eventuella felskrivningar)